Bài Tập Reported Speech Lớp 8 Có Đáp Án

Reported speech là dạng câu loại gián tiếp được gửi sang trọng trường đoản cú câu trực tiếp, nhằm truyền đạt lại ý của một người làm sao kia. Dạng câu thẳng loại gián tiếp hay xuất hiện chen chúc trong những bài tập Tiếng Anh. Bên cạnh vấn đề kể lại các kỹ năng triết lý, Shop chúng tôi còn mang lại cho chính mình những dạng bài tập câu thẳng gián tiếp cùng tất nhiên giải thuật rõ ràng bên phía bên dưới cùng.Quý Khách sẽ xem: những bài tập reported speech lớp 8 tất cả đáp án


*

CẤU TRÚC CÂU TRỰC TIẾPhường GIÁN TIẾP

Câu trực tiếp: S1 + say (to)/tell + O, “S + V …”

Câu loại gián tiếp: S1 + say (to)/tell + O that S + Vlùi thì…

Câu trực tiếpCâu gián tiếp
Present simple

(Bây Giờ đơn)

Past simple

(Bây Giờ đơn)

Present continuous

(Lúc Này tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khứ đọng tiếp diễn)

Present perfect

(Lúc Này hoàn thành)

Past perfect

(Quá khứ đọng hoàn thành)

Past simple

(Quá khứ đơn)

Past perfect

(Quá khđọng trả thành)

Present perfect continuous

(Hiện tại dứt tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khđọng chấm dứt tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khđọng tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ hoàn thành tiếp diễn)

willwould
cancould
must/ have sầu tohad to
maymight
BÀI TẬPhường CÂU TRỰC TIẾPhường GIÁN TIẾP

bài tập 1: Hãy gửi những câu sau tự câu trực tiếp quý phái câu gián tiếp

1.”I am reading a novel”, Nam said.

Bạn đang xem: Bài tập reported speech lớp 8 có đáp án

➔ Nam said____________________________.

2. “I always drinkmilk everyday”, Lan said.

➔ Lan said_____________________________.

3. This boy told me, “My father works in a office”.

➔ This boy told me_______________________.

4. My friends said, “We’ll go to the theater tomorrow”.

➔ My friend said_________________________.

5. Jun said, “They have sầu drunk three cups of tea today”.

➔ Jun said______________________________.

6. “HHHe will arrive sầu before his brother”, Peter told her.

➔ Peter told her______________________________.

7. My teacher told us, “Don’t forget to lớn bởi this homework”.

➔ My teacher told us______________________________.

Bài tập 2: Viết lại câu làm thế nào để cho nghĩa ko đổi

1.Where is your younger brother?”, Minc asked me.

➔ Minc asked me______________________________.

2. “Say goodbye to lớn my grandparents”, they said.

➔ They asked me______________________________.

3. “ Did Mr Bean sover the letter khổng lồ you?”, Mai asked hyên.

➔ Mai asked him______________________________.

Xem thêm: Ngân Hàng Goldman Sachs Là Gì ? Những Điều Cần Biết Về Ngân Hàng Này

4. “Where is the best place khổng lồ eat pizza?”, Oanh asked.

➔ Oanh asked______________________________.

5. “What vì you want for dinner tonight, Ly?”, he asked.

➔ He asked______________________________.

6. Jun asked me, “Did you go khổng lồ work yesterday?”

➔ Jun asked me______________________________.

7. My sister asked hlặng, “How long have you learnt English?”

➔ My sister asked him__________________________.

8. She wanted lớn know, “Are you a teacher?”

➔ She wanted khổng lồ know___________________________.

9. My grandfather asked her, “Does you enjoy your job?”

➔ My grandfather asked her__________________________.

10 .He asked, “When did you buy it?”

➔ He asked me__________________________.

Bài tập 3: Hãy chọn giải đáp đúng độc nhất dưới.

1.My father said that Kin _________ married the day before.

A. was getting

B. had got

C. get

D. got

2. Cuong said that he _______ to lớn go to lớn Japan the next week.

A. wanted

B. will want

C. would want

D. had wanted

3. The doctor told me ________ in bed for a few days.

A. lớn stay

B. stay

C. staying

D. stays

4. “When did you go lớn the cinema?”

Hung asked her when _________________________.

A.she go to lớn the cinema

B. she had gone to the cinema

C. she went to the cinema

D. she will go khổng lồ the cinema

5. My mother: “I won’t buy a new car”.

Na: My mother said that she ________________.

A.won’t buy a new car

B. wouldn’t buy a new car

C. buy a new car

D. will buy a new car

6. “Don’t use too much cold water”, his mother said.

➔ His mother told hyên ổn ________________________.

A.lớn use too much cold water

B. not khổng lồ use too much cold water

C. use too much cold water

D. using too much cold water

ĐÁPhường ÁN

các bài tập luyện 1:

Nam said that he was reading a novel.Lan said that she always drink milk everyday.This boy told me that his father works in a office.My frikết thúc said that they would go lớn the theater the next day.Jun said that chũm had drunk three cups of tea that night.Peter told her that he would arrive before his brother.My teacher told us not to lớn forget lớn vị that homework.

Bài tập 2:

Những bài tập 3:

Chọn B (lốt hiệu: the day before đưa tự yesterday cần lùi thì nghỉ ngơi câu loại gián tiếp)Chọn C (dấu hiệu: the next day đề nghị lùi thì ngơi nghỉ câu loại gián tiếp)Chọn A (told sb lớn V)Chọn B (lùi thì nghỉ ngơi câu con gián tiếp)Chọn B (lùi thì sinh sống câu gián tiếp)Chọn B (told sb not khổng lồ V)

Thực hành về bài tập câu thẳng gián tiếp sẽ giúp những em có tác dụng quen thuộc cùng với dạng bài xích tập này và làm cho bình chọn gồm tác dụng cao hơn. Chúc những em học xuất sắc.