Daisy là gì

Nâng cao vốn tự vựng của bạn với English Vocabulary in Use trường đoản cú vsao.club.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một giải pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Daisy là gì

The other two items on each sheet were chosen from among mỏi a rabbit, a mèo, an táo bị cắn, a bird, và a daisy.
He would always arrive sầu fresh as a daisy from the other side of the world, his stamina shaming younger colleagues who had travelled far shorter distances.
The speaker asks the "slight" daisy, "thou little veil for so great a mystery," when she, the poet, might "penetrate all things and thee" (1, 6, 7).
Furthermore, texting and indeed phone conversation is just as much a giải pháp công nghệ, a skill, recourse for poetry và love, as is a daisy or a mountain.
The "flour" in this case, which is characterised as both a beautiful hollyhock (passerose) and a daisy (marguerite) whiter than any swan, seems to refer to lớn the bride.
It is a flower like a daisy, and its use is that from it is made a powder which is deadly khổng lồ the malarial mosquikhổng lồ.
One is gazumping và gazundering; the second is the whole question of daisy chains, as they are called in the property market.
Các cách nhìn của những ví dụ không thể hiện cách nhìn của những biên tập viên vsao.club vsao.club hoặc của vsao.club University Press tốt của những nhà cấp giấy phép.
*

Xem thêm: ‎ Itunes U Là Gì &Ndash; Tin Tức Shopdunk, ‎Itunes U Trên App Store

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vsao.club English vsao.club University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語