Hợp Tác Xã Là Gì

*
So sánh doanh nghiệp, kinh doanh hộ gia đình, HTX và liên hiệp HTX. Từ đó, hiểu rõ: Hợp tác xã là gì? Liên hiệp hợp tác xã là gì? So sánh các loại hình kinh doanh.

Bạn đang xem: Hợp tác xã là gì


Định nghĩa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể

*

► Hợp tác xã là gì?

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể tự chủ, do ít nhất 7 thành viên tự nguyện thành lập, đồng sở hữu và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung của các thành viên. Hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã có tư cách pháp nhân.

Tham khảo dịch vụ đăng ký thành lập hợp tác xã tại Anpha.

► Liên hiệp hợp tác xã là gì?

Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể tự chủ, do ít nhất 4 hợp tác xã tự nguyện thành lập, đồng sở hữu và hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung của các hợp tác xã thành viên. Liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo nguyên tắc của hợp tác xã và có tư cách pháp nhân.

► Doanh nghiệp là gì?

Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế tự chủ được thành lập nhằm mục đích kinh doanh, có tư cách pháp nhân (ngoại trừ doanh nghiệp tư nhân), có tên riêng, tài sản, trụ sở giao dịch và được đăng ký thành lập theo quy định pháp luật. 5 loại hình doanh nghiệp hiện nay tại Việt Nam bao gồm:

► Hộ kinh doanh cá thể là gì?

Hộ kinh doanh được cá nhân hoặc thành viên trong gia đình thành lập, không có tư cách pháp nhân, không phải là tổ chức kinh tế và không giới hạn số lượng lao động.

8 điểm phân biệt các loại hình doanh nghiệp, HKD, HTX và liên hiệp HTX

1. Thành viên hay đối tượng được tham gia

*

Thành viên hợp tác xã (xã viên)Là cá nhân hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam; hộ gia đình có người đại diện hợp pháp; cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam (hợp tác xã tạo việc làm chỉ được cá nhân tham gia).

Thành viên liên hiệp hợp tác xã (HTX thành viên)Là các hợp tác xã thành viên có nhu cầu hợp tác và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của liên hiệp hợp tác xã;Cá nhân, tổ chức có thể là thành viên của nhiều hợp tác xã, hợp tác xã có thể đăng ký trở thành thành viên trong nhiều liên hiệp hợp tác xã;Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được kết nạp rộng rãi (không giới hạn số lượng) thành viên, hợp tác xã thành viên;Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tự nguyện thành lập tổ chức đại diện (liên minh hợp tác xã) nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.Thành viên công tyCó thể là cá nhân hoặc tổ chức, người Việt Nam hoặc nước ngoài (đối với cả 5 loại hình doanh nghiệp). Chỉ cần đảm bảo các điều kiện theo quy định và thuộc 1 trong các trường hợp: thành lập, góp vốn, thừa kế, cho tặng, chuyển nhượng vốn góp.

Lưu ý: Về việc kiêm nhiệm chức danh hay tham gia hoạt động góp vốn, mua bán cổ phần của thành viên công ty được quy định tùy theo từng loại hình và điều lệ công ty.

Xem thêm: Bộ Cài Tekla Structure 2017 Bản Full + Thuốc, Tekla Structures 2018 Full Crack

Đối với hộ kinh doanhĐối tượng được thành lập hộ kinh doanh là cá nhân, thành viên hộ gia đình (công dân Việt Nam) đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực về pháp luật và hành vi dân sự;Cá nhân, thành viên hộ gia đình chỉ được đăng ký 1 HKD trên lãnh thổ Việt Nam;Được quyền tham gia các hoạt động mua góp vốn, mua cổ phần dưới tư cách cá nhân;Ngoại trừ không được kiêm nhiệm chủ doanh nghiệp tư nhân hay thành viên hợp danh phải được sự đồng ý của thành viên, thì cá nhân, thành viên HKD có thể kiêm nhiệm tại các loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;Cá nhân kinh doanh thời vụ không cần đăng ký hộ kinh doanh.

2. Quyền và trách nhiệm tài sản

*

3. Căn cứ xác định doanh thu, phân phối lợi nhuận

*

HTX, liên hiệp hợp tác xã:
(Thu nhập, lợi nhuận được phân chia ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính và trích lập các quỹ theo quy định)Phân chia theo công sức lao động đóng góp và mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ;Theo vốn góp.Đối với các loại hình doanh nghiệp: Được căn cứ phần lớn theo tỷ lệ vốn góp sở hữu của các thành viên, cổ đông công ty.Đối với hộ kinh doanh cá thể: Do cá nhân hoặc thành viên hộ gia đình cùng thống nhất xác định thu nhập, phân phối lợi nhuận.

4. Quy định về góp vốn điều lệ của thành viên

*

5. Cơ chế, phương pháp hay quyền quản lý của thành viên

*

6. Người đại diện theo pháp luật

*

Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã: Là chủ tịch hội đồng quản trị do đại hội thành viên bầu ra.Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệpLà cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định;Phải luôn có ít nhất 1 người đại diện cư trú tại Việt Nam.Tùy theo từng loại hình doanh nghiệp và điều lệ quy định mà sẽ có số lượng, chức danh, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khác nhau.Người đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh: Là chủ hộ kinh doanh.

7. Bản chất hay mục đích thành lập

*

Mục đích thành lập hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã nhằm giúp đỡ, giáo dục đào tạo và phát triển bền vững cộng đồng thành viên hơn là sinh lợi.Ngược lại, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể được thành lập nhằm mục đích sinh lợi là chính.

8. Nguồn tiêu thụ, đối tượng phục vụ

*

Ngoài nguồn tiêu thụ chính (đối tượng phục vụ) là khách hàng trên thị trường như doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã có nguồn tiêu thụ chính thứ 2 là các thành viên trong tổ chức.

Câu hỏi thường gặp