Nahso4 làm quỳ tím chuyển màu gì

a,Tính pH của dung dịch NaOH 0,01 (M). Dung dịch này làm quỳ tím và phenolphtalein chuyển sang màu gì?

b, Tính pH của dung dịch HCl 0,01 (M). Dung dịch này làm quỳ tím và phenolphtaleinđổi sang màu gì


*

a)

\( = C_{M_{NaOH}} = 0,01M\\ = \dfrac{10^{-14}}{} = 10^{-12}M\\\Rightarrow pH = -log() = 12\)

Dung dịch này làm quỳ tím hóa xanh, làm dung dịch phenolphtalein chuyển sang màu đỏ.Bạn đang xem: Nahso4 làm quỳ tím chuyển màu gì

b)

\( = C_{M_{HCl}} = 0,01M\\\Rightarrow pH = -log() = -log(0,01) = 2\)

Dung dịch này làm quỳ tím hóa đỏ, không làm đổi màu dung dịch phenolphtalein.

Bạn đang xem: Nahso4 làm quỳ tím chuyển màu gì


*

HCl khô khi gặp quỳ tím thì làm quỳ tím:

A. chuyển sang màu đỏ

B. chuyển sang màu xanh

C. không chuyển màu

D chuyển không màu

Cho các dung dịch sau: NaOH; Na2CO3; NaHSO4; Na2SO4. Dung dịch làm cho quỳ tím đổi màu xanh là

A. NaOH ; Na2CO3

B. NaHSO4 ; NaOH

C. NaOH ; Na2SO4

D.

Xem thêm: Download Adobe Reader 11 (Xi) Unduh Untuk Pc Windows (7/10/8), 32/64

NaHSO4 ; Na2CO3

Cho các dung dịch sau: NaOH, NaHCO3,Na2CO3, NaHSO4, Na2SO4. Dung dịch làm cho quỳ tím đổi màu xanh là

B. NaHSO4; NaHCO3; Na2CO3

C. NaOH, NaHCO3, Na2CO3

D. NaHSO4; NaOH; NaHCO3

Cho các dung dịch sau: NaOH, NaNO3, Na2SO4, NaCl, NaClO, NaHSO4 và Na2CO3. Số dung dịch làm đổi màu quỳ tím là

A. 4

B. 3

C. 5

D. 7

Chọn A

Cho các dung dịch làm đổi màu quỳ tím:

+ Đổi thành xanh: NaOH, Na2CO3

+ Đổi thành xanh rồi mất màu: NaClO

+ Đổi thành đỏ: NaHSO4

Cho các dung dịch sau: NaOH, NaNO3, Na2SO4, NaCl, NaClO, NaHSO4 va Na2CO3. Có bao nhiêu dung dịch làm đổi màu quỳ tím

A. 4

B. 3

C. 5

D. 7

Đáp án A.

Các dung dịch làm đổi màu quỳ tím

Làm quỳ tím hóa xanh: NaOH, Na2CO3

Làm quỳ tím hóa đò: NaHSO4

Làm quỳ tím hóa xanh sau đó mất màu: NaClO

Dung dịch X làm quỳ tím chuyển màu xanh, còn dung dịch Y không làm quỳ tím đổi màu. Trộn X vả Y thu được kết tủa. X, Y lần lượt là:

A. Na2CO3 và KNO3

B.KOH và FeCl3.